Looginen empirismi

paluu

Loogisen empirismin peruskysymys on:

Ovatko filosofiset ongelmat kielellisiä?

Filosofialla on selvä yhteys kieleen.  Tiettävästi ainoa eläin joka harrastaa filosofiaa on ihminen. On vaikea ajatella, että muut eläimet näin tekisivät juuri siksi, ettei niillä ole käytössään kieltä, jolla muodostaa filosofisia käsitteitä.

Hyvä esimerkki selvästi kielellisestä filosofisesta ongelmasta on Descartesin todistus täydellisen olion olemassaolosta.

Toinen esimerkki ovat antinomiat, lauseet joita ei ole voitu todistaa oikeiksi eikä vääriksi.

Loogisen empirismin keskeinen periaate , verifioitavuusprinsiippi sanoo:

Jokainen mielekäs lause on voitava verifioida, eli osoittaa oikeaksi, tai falsifioida, eli osoittaa epätodeksi

Näin kaikki kielen lauseet jakautuvat kolmeen luokkaan:

Tosiin

Epätosiin

Mielettömiin

Loogisen empirismin perusajatus oli osoittaa, että suurin osa filosofian lauseista on mielettömiä.

Russellin esimerkki mielettömästä lauseesta.

Lähestyttäessä filosofisia lauseita kielen ongelmina voidaan käyttää kielitieteellistä terminologiaa ja jakaa kielelliset ongelmat kahteen luokkaan:

Syntaktiset ongelmat

Nämä ovat kielioppiin liittyviä.  Filosofisten kysymysten tapauksessa tällaisia ovat logiikan ongelmat.

Semanttiset ongelmat

Nämä puolestaan ovat ongelmia jotka liittyvät merkitysoppiin.  Tässä tapauksessa siihen miten lauseet on verifioitavissa empiirisesti.

Lopputulos

Osoittautui, ettei loogisen empirismin vaatimusta voi filosofian lisäksi täyttää edes matemaattiset tai luonnontieteelliset teoriat.

Loogisen empirismin perinnettä jatkoi 1930-luvulla Carnapin johdolla toiminut Wienin piiri. Wittgensteinin keskittyessä tarkastelemaan kieltä pelinä.

Linkkejä

Akateemikko Georg Henrik von Wrightin haastattelu

Filosofiassa Russell on voittanut Wittgensteinin

 

http://www.netn.fi/398/398_netn_witt1.html

Warum das man nicht sprechen kann? Wittgenstein!

Wittgenstein. Ohjaus Derek Jarman. Käsikirjoitus Terry Eagleton. Pääosissa Karl Johnson, Michael Gough, John Quentin. Britannia 1992.

http://www.netn.fi/194/netn_194_eloku1.html

paluu